Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERING-, BETALING-, EN GARANTIEVOORWAARDEN Motortje.nl

1. Prijzen: de prijzen en kortingen, voorkomende in onze prijscouranten, circulaires, advertenties, offertes, genoteerde orders (dus ook backorders) e.d. zijn steeds vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de genoteerde prijzen steeds inclusief BTW.

2. Afbeeldingen: afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., welke wij verstrekken in advertenties, webshop,  of anderszins, zijn voor ons niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wij aanbieden. Afwijkingen geven de koper niet het recht de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren of generlei vergoeding van ons te verlangen.

3. Productlevering: de producten welke wij leveren zijn overeenkomstig met het bestelde door de koper. Het kan voorkomen dat er reeds een onderdeel verkocht is of dat er een fout in de webshop, advertenties, offertes of genoteerde orders staat. Motortje.nl is in deze vrij om de bestelling te annuleren.

4. Leveringstijden: ten opzichte van opgegeven of overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering door ons worden vermeld. Ofschoon steeds getracht wordt de leveringstijden zoveel mogelijk na te komen, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de ontvangst of betaling der goederen te weigeren noch generlei vergoeding van ons te verlangen.

5. Betaling: geschiedt middels Ideal, vooruitbetaling of contante betaling.

6. Eigendomsvoorbehoud: zolang geen volledige betaling is geschied, blijven door ons geleverde goederen ons eigendom en zij kunnen tot volledige betaling heeft plaats gehad te allen tijde door ons worden teruggenomen.

7. Levering: de goederen zullen geacht worden door ons te zijn geleverd op het moment van het verlaten van het magazijn. Kosten van verzending en vervoer der goederen zijn voor rekening van de koper. Wanneer door de besteller een speciale verzendingswijze wordt voorgeschreven zijn de meerdere kosten voor zijn rekening. Bij expressenzendingen per spoor komen alle kosten voor rekening van de besteller. De goederen reizen voor rekening en risico van de koper. In geval de goederen door ons zijn verzekerd, wordt de verzekeringspremie in rekening gebracht.

8. Nalevering: van orders, welke niet geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel als “backorder’ genoteerd worden en franco worden nageleverd.

9. Verzending: er wordt door ons naar gestreefd alle tot uiterlijk 12.00 uur binnengekomen orders op de dag van ontvangst en betaling te verzenden. Geen aansprakelijkheid kan echter worden aanvaard voor enige schade hoe dan ook veroorzaakt door niet levering of vertraging ontstaan in de uitvoering.

10. Garantie: terzake van door ons geleverde goederen aanvaarden wij geen enkele garantieverplichting. Elektronische componenten vallen in het geheel buiten enige garantieverplichting.

11. Aansprakelijkheid: voor gebreken, zo verborgen als niet verborgen, aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid.

12. Retourzendingen: goederen worden uitsluitend na onze akkoordbevinding teruggenomen. Retourzendingen dienen franco en voor risico van de afzender aan ons adres toegezonden te worden. Bij niet nakoming van deze voorwaarde behouden wij ons het recht voor de zendingen te weigeren. Elektronische componenten zijn uitgesloten van retourname.

13. Force majeur: indien zich buiten onze wil omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren welke van dien aard zijn, dat van ons redelijkerwijze geen naleving van de overeenkomst kan worden gevraagd, hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat wij tegenover wederpartij tot enige schadevergoeding zijn gebonden. Onder omstandigheden als bovenstaand vermeld, worden onder meer verstaan: oorlog en oorlogsgeweld, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/ of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst voor ons bezwaarlijk en/ of kostbaarder maken dan deze tijdens het tot stand komen van de overeenkomst was, voorts werkstakingen, brand, epidemieen, verkeersstoringen, valutawijzigingen enz. enz. Het in dit artikel bedoelde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de fabrikanten, importeurs of andere handelaren van wie wij zelf de goederen betrekken.

14. Geschillen: alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met door ons gedane offertes en met ons gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde, door ons aan te wijzen rechter.

15. Leveringsverplichting: de toezending van catalogi en/ of prijslijsten verplicht ons niet, tot levering van enigerlei goederen of diensten.

DEZE ALGEMENE VERKOOP- , LEVERING- , BETALING- EN GARANTIEVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP AL ONZE OFFERTES, LEVERINGEN ALSMEDE OP AL ONZE OVEREENKOMSTEN TOT HET LEVEREN VAN DIENSTEN EN HET VERRICHTEN VAN WERKZAAMHEDEN VAN WELKE AARD DAN OOK.